Euro-Topo: servicii topografice la standarde europene

S.C.Euro-Topo SRL este o soci­etate spe­cial­izată în lucrări de inginerie topografică și cadas­tru fun­ciar, oferind con­sul­tanță în dome­niu folosindu-​se de tehnolo­gie mod­ernă și forța de muncă calificată.

Istoric

Sun­tem o soci­etate com­er­ciala cu cap­i­tal pri­vat inte­gral romanesc, cu sediul social în Sfântu Ghe­o­rghe, jud. Cov­asna și activ­i­tate des­fășu­rată în toată țara. Soci­etatea a fost înfi­ințată în anul 2005 și a fost gân­dită ca și o afacere în care pasi­unea pen­tru meserie sa joace un rol important.

Crearea unei imag­ini exce­lente pe baza seri­oz­ității, pro­fe­sion­al­is­mu­lui și cal­ității, soci­etatea a evoluat rapid mărindu-​și numărul de anga­jați, îmbunătățind tehnolo­gia uti­lizata și ast­fel și-​a lăr­git porto­foliul de clienți și i-​a păs­trat pe cei exis­tenți. Actual­mente sun­tem o echipa tânără for­mata din 8 topografi.


Topografie inginerească

 • ridicări topografice
 • nivel­ment de pre­cizie și poligonație
 • trasare axe construcții
 • bornări
 • deter­minare puncte GPS
 • întocmire doc­u­men­tații tehnice pen­tru rețele canalizare, aducți­uni apă, gaz, reabil­itări dru­muri și poduri
 • asis­tență șantier
 • editare de pro­file trans­ver­sale și/​sau longitudinale
 • măsură­tori pen­tru întocmire PUZ, PUD, PUG
 • autor­iza­ții construire

Cadastru

 • intab­ulări
 • tarusări
 • rec­ti­ficări suprafețe
 • întocmiri pla­nuri parcelare
 • dezmembrări/​alip
 • notare con­strucții
 • schim­bări cat­e­gorii de folosință

Parteneri

 • Primăria Cov­asna
 • Primăria Dal­nic
 • Pre­fec­tura Jud. Covasna
 • S. C. Spi­com Srl.
 • S. C. Aluco Srl.
 • S. C. Con­trucții Con­ico Srl.
 • S. C. Com­pact Srl. — Depo
 • S. C. Euro­house Srl.
 • S. C. Byt-​Com Srl.
 • S. C. Viarock Srl.
 • S. C. Viastein Srl.
 • S. C. Valdek Impex Srl.
 • S. C. Bicon Srl.
 • S. C. Att-​Studio Srl.
 • S. C. Proiect Cov­asna S. A.
 • S. C. Pri­maria Turia
 • S. C. Arix Impex Srl.
 • S. C. Prod-​Prest Con­nec­tion Srl.
 • S. C. Ilta Srl.
 • S. C. Bucur-​Imobiliare Srl.
 • S. C. Mitrea-​Prest Srl.

sitemapcon­tact

© Copy­right SC. Euro-​Topo SRL. 2011. Toate drep­turile rez­er­vate. Web­de­sign: www​.voidart​.ro

Euro-Topo :: Servicii topografice, cadastru și intabulare în Sfântu Gheorghe, jud. Covasna